03 Mac 2010

PANDUAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SIRI 32 - PENULISAN KARANGAN SPM BAHAGIAN A

1. Soalan Bahagian A wajib dijawab dan satu soalan daripada Bahagian B wajib
dijawab.
Markah Bahagian A : 30 markah.
Markah Bahagian B : 100 markah.

Masa : 2 jam 15 minit @ (135 minit )
Bahagian A : 45 minit
Bahagian B : 90 minit

2 Pelajar/calon perlu mempunyai maklumat dan input tentang dimensi dalam penulisan karangan peringkat SPM iaitu:
(a) Dimensi Individu/Remaja
(b) Dimensi Keluarga
(c) Dimensi Masyarakat
(d) Dimensi Negara
(e) Dimensi Antarabangsa

3. Agihan masa penulisan karangan Bahagian A
1. Perancangan - 10 minit
2. Penulisan - 30 minit
3. Penyemakan - 5 minit
KESELURUHAN - 45 minit

4. Panduan menulis karangan Bahagian A
1. Baca soalan dan lihat bahan rangsangan dengan teliti.
2. Kenal pasti :
i. tema bahan rangsangan
ii. kehendak tugasan soalan
3. Sediakan rangka karangan – ringkasan isi / idea.
4. Pastikan karangan anda antara 200 – 250 patah perkataan.
5. Soalan yang dikemukakan berada pada aras sederhana

5. Penskoran karangan Bahagian A ( 26-30)
Karangan menepati tema bahan rangsangan (sama ada secara tersurat atau
tersirat)
Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat.
Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
• Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan
ungkapan yang menarik. (Pandangan tokoh/ pendapat tokoh/ peribahasa/
slogan/kata-kata hikmat)
Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan
matang

6. Pemerengganan Karangan Bahagian A
Perenggan 1 Pengenalan ( 35 patah perkataan )
Perenggan 2 Isi 1 ( 65 patah perkataan )
Perenggan 3 Isi 2 ( 65patah perkataan )
Perenggan 4 Isi 3 ( 65 patah perkataan )
Perenggan 5 Kesimpulan ( 20 patah perkataan )
Jumlah (250 patah perkataan )

(c) cikgu shuhaimi

Tiada ulasan: