24 Mac 2009

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA Siri 8

PENGUASAAN TEKNIK MENJAWAB
SOALAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN BAHASA


Untuk memperoleh markah cemerlang dalam Soalan 3 ( 26-30 markah ), pelajar-pelajar MRSM Transkrian hendaklah memastikan bahawa:

a. ayat-ayat yang dibina dalam soalan 3a merupakan ayat yang matang, yang sesuai dengan tahap pelajar-pelajar tingkatan lima.

b. ayat-ayat yang dibina menampakkan pemahaman pelajar terhadap makna perkataan itu, iaitu ayat-ayat itu dapat menggambarkan maknanya.

c. ayat-ayat yang dibina tidak dijadikan kata nama khas, kata majmuk dan peribahasa.

d. anda menguasai aspek tatabahasa yang betul dan menjadikan buku Tatabahasa Dewan serta Kamus Dewan sebagai rujukan utama .

e. anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang kosa kata, ejaan, imbuhan dan peribahasa. Pengetahuan ini penting untuk menjawab soalan 3c,3d dan 3e.

f. anda telah menguasai teknik-teknik memindahkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya, menganalisis ayat, menggabungkan ayat dan mencerakinkan ayat. Penguasaan ini penting untuk menjawab soalan 3b.

g. anda memahami arahan pada setiap soalan.

h. jawapan yang dikemukakan bebas daripada sebarang kesalahan tatabahasa..

i. Masa lebih kurang 25-30 minit diperuntukkan untuk menjawab soalan ini.

Tiada ulasan: